Y TẾ

I. Phiếu Tiếp Nhận Hồ Sơ Công Bố Đủ Điều Kiện Sản Xuất Chế Phẩm 

Số: 07/2019/PTN-SYT

Long An, ngày 28 tháng 6 năm 2019

Sở Y Tế cấp

1. Giấy Phép Sản Xuất Thuốc Y Tế

II. Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Lưu Hành Chế Phẩm Diệt Côn Trùng, Diệt Khuẩn Dùng Trong Lĩnh Vực Gia Dụng Và Y Tế

Số: 037. 20/GCN

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2020

Cục Quản Lý Môi Trường Y Tế cấp

2. EPNON VUA KIEN