I. Phiếu Tiếp Nhận Hồ Sơ Công Bố Đủ Điều Kiện Sản Xuất Chế Phẩm  Số: 07/2019/PTN-SYT Long An, ngày 28 tháng 6 năm 2019 Sở Y Tế cấp 1. Giấy Phép Sản Xuất Thuốc Y Tế
II. Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Lưu Hành Chế Phẩm Diệt Côn Trùng, Diệt Khuẩn Dùng Trong Lĩnh Vực Gia Dụng Và Y Tế Số: 037. 20/GCN Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2020 Cục Quản Lý Môi Trường Y Tế cấp 2. EPNON VUA KIEN
Oops...
Slider with alias slider 2 not found.