Hệ thống nuôi cấy Vi Sinh vật

THÀNH PHẦN:
CÔNG DỤNG:
HUỚNG DÂN SỬ DỤNG: