EPNON ONE FUJI 400EC: Đặc trị bệnh đạo ôn hại lúa

THÀNH PHẦN:

Isoprothiolane 400g/l; Dung môi, phụ gia 600g/l

CÔNG DỤNG:

Đặc trị bệnh đạo ôn hại lúa

HUỚNG DẪN SỬ DỤNG:
  • Liều lượng: 1.2 – 1.5 lít / ha
  • Lượng nước phun: 320 – 400 lít/ha
  • Thời điểm: Phun thuốc khi bệnh xuất hiện.

PHÂN LOẠI 

  • Thuốc trừ bệnh EPNON ONE FUJI 400EC 100ML
  • Thuốc trừ bệnh EPNON ONE FUJI 400EC 480ML
  • Thuốc trừ bệnh ACO ONE 400EC 100ML