Thuốc trừ bệnh HV-Avil 5SC

THÀNH PHẦN:

Hexaconazone 50gr/lit

CÔNG DỤNG:

– Đặc trị đốm vằn, lem lép hạt trên lúa; chặn đọt trên sầu riêng; đốm nâu, thán thư trên thanh long.
– Cứng cây, xanh lá, tuột lá chân, xanh lá đòng

HUỚNG DẪN SỬ DỤNG:
  • Dịch hại: Khô vằn trên lúa
  • Liều lượng: 0,8 – 1 lít/ha
  • Phun 2 bình/ công
  • Lượng nước phun: 400 – 500 lít/ha
  • Thời điểm phun: Khi bệnh mới xuất hiện