Thuốc trừ cỏ Bò Tót 400WP_100gr

THÀNH PHẦN:

Bensulfuron methyl 40g/kg
Pretilachlor 380g/kg

CÔNG DỤNG:

– Thuốc trừ cỏ lúa hậu nảy mầm (Thuốc trừ cỏ sót).
– Kiểm soát và trừ nhiều loại cỏ trên ruộng lúa: cỏ đuôi phụng, lồng vực, cỏ gạo, cỏ chác, cỏ xà bông…

HUỚNG DẪN SỬ DỤNG:
  • Lượng nước phun 320 – 400 lít/ ha
  • Phun thuốc sau khi sạ 1-4 ngày