Thiện Nguyện – Chùa Mỹ Hoá – Trẻ Mồ Côi ( Tháng 7 năm 2020)