Chất điều hòa sinh trưởng HOVY PACLO

THÀNH PHẦN:

Paclobutrazol 15%w/w

CÔNG DỤNG:

– Giúp phân hóa mầm hoa, thúc đẩy ra hoa trái vụ.
– Khống chế phát triển chiều cao, tạo bụi thấp, chống đỗ ngã, phân hóa dòng nhanh, đòng to, mập bông.
– Chặn dây, kích thích quá trình tạo củ.

HUỚNG DẪN SỬ DỤNG:
  1. Cây xoài
  • Liều lượng: 8-10g cho 1m đường kính tán cây
  • Pha lượng thuốc vào 5-10 lít nước, tưới vào gốc khi đọt bật chồi được 2-3 tuần tuổi, là màu hồng nhạt hoặc xanh đọt chuối.

2. Cây Sầu riêng

  • Liều lượng: 50-80g/ bình 8 lít nước
  • Khi đọt non ra lần thứ 2 có màu lụa chuyển xanh khi xử lý. Phun ướt đều 2 mặt lá. Cần kết hợp rút cạn nước trog mương và phủ rào che gốc, để tạo khô hạn 7-10 ngày.